|   EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.),
  • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 54/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 zmieniony zarządzeniem Nr 53/0101/2020 z dnia 22 lipca 2020
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

       Pobierz plik (Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc) Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc

 

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna przyznała pierwsze stypendia, pozostały jeszcze środki finansowe. Zachęcamy więc studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do składania wniosków o stypendium socjalne a studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zapomoga jest przyznawana przez Rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapogów w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

W roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł netto.

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2020/2021:

- stypendium socjalne:

  • w wysokości 700 zł miesięcznie przy dochodzie do 528 zł na osobę w rodzinie,
  • w wysokosci 650 zł miesięcznie przy dochodzie od 528,01 do 1051,70 zł na osobę w rodzinie,

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie (umowa najmu) - 200 zł miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu znacznym - 500 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym - 350 zł miesięcznie
  • w stopniu lekkim - 300 zł miesięcznie

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki ustalone w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki oraz osiągnięć naukowych i sportowych.

2. Wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 528 zł. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny powinno obejmować okres roku bazowego (tj. 2019 r.) do dnia złożenia wniosku, w którym student ubiega się o świadczenie. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia i odmawia przyznania zaświadczenia.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to łączny okres (nieprzekarczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym roku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskiech, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności można określić np. na podstawie treści ww. orzeczenia.

6. Studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się artykuł dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów od 1 października 2020. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, artykuł dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-202-r

Back to top