|       |  EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 56/0101/2021 Rektora AJP z dnia 31 sierpnia 2021,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

     Pobierz plik (56-21 ZR załącznik - regulamin pomocy materialnej dla studentów.doc) Regulamin świadczeń dla studentów AJP

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej należy złożyć do dnia 27 października 2021 w Zespole Dziekanatów lub w Kancelarii Głównej ul. Teatralna 25.

W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1051,7 zł netto.

W przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz pkt 2 poniżej).

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2021/2022:   wkrótce nowe kwoty!!

- stypendium socjalne:

 • w wysokości ... zł miesięcznie przy dochodzie do 528 zł na osobę w rodzinie, (w 2020/21 było 700 zł)
 • w wysokosci ... zł miesięcznie przy dochodzie od 528,01do 1051,70 zł na osobę w rodzinie, (w 2020/21 było 650 zł)

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

 • zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie (umowa najmu) - ... zł miesięcznie, (w 2020/21 było 200 zł)
 • sieroctwo - ... miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu znacznym - ... miesięcznie (w 2020/21 było 500 zł)
 • w stopniu umiarkowanym - ... zł miesięcznie (w 2020/21 było 350 zł)
 • w stopniu lekkim - ... zł miesięcznie (w 2021/21 było 300 zł)

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki ustalone w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki oraz osiągnięć naukowych i sportowych.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto miesięcznie student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny za okres poprzedniego roku kalendarzowego do dnia wystawienia zaświadczenia. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, student składa dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające źródła utrzymania. Na tej podstawie Uczelniana Komisja Stypendialna wydaje stosowaną decyzję.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to łączny okres (nieprzekarczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym roku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskiech, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności można określić np. na podstawie treści ww. orzeczenia.

6. Studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się artykuł dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów od 1 października 2021. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, artykuł dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-20212022

Back to top