|       |   EN

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„PRAWO KARNE. HISTORIA. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ’

31 MAJA 2021 ROKU

 

9.15-9.25 Inauguracja: Dr hab. Beata Orłowska, prof. AJP  (Dziekan Wydziału Administracji
i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

I PANEL

Moderatorka: Dr Alicja Jarkowska – Natkaniec (Uniwersytet Jagielloński)

9.25 – 9.40 Szymon Czerski  (Uniwersytet Gdański) Wiara, czy wyrachowanie, czyli oskarżenia o czary w dawnej Polsce

9. 40 – 9.55 Dr Karol Dąbrowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Geneza prawa wykroczeń na tle ustawodawstwa państw oświeconego absolutyzmu

9.55 – 10.10 Mgr Magdalena Makówka (Uniwersytet Łódzki) Nadzwyczajne prawa na nadzwyczajne okoliczności. O podstawach prawnych ścigania powstańców jakobickich z 1745 r.

10.10 – 10.25 Dr hab. Tomasz Przesławski (Uniwersytet Warszawski) Rozwój etyki prawniczej na ziemiach polskich - zagadnienia ogólne

10.25– 10.40 JUDr. Pavel Opat  (Masaryk University,  Brno)  Crime failure to remove or establish illegal monuments in Act on the Protection of the Republic no 50/1923Coll.

10. 40 – 10.55 Dr Andrzej Nowak (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) Zabójstwo oczami przodków - pojedynek jako środek dowodowy oraz sposób rozstrzygania konfliktów.

10.55 – 11.10 Dr Michał Dziedzic (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Ewolucja prawa karnego gospodarczego – historia i współczesność

Dyskusja 11.10 – 11.25

Przerwa 11.25 – 11.35

 

PANEL II

Moderator Dr. hab. Henryk Lisiak, prof. WSHiU (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)

11.35 – 11.50 Mgr Sylwia Kućka (Uniwersytet Jagielloński ) Przestępczość Żydów w województwie krakowskim w latach 1918 – 1939 w świetle wybranych tytułów współczesnej prasy

11.50 – 12.05 Mgr Milena Zajkowska (Uniwersytet w Białymstoku) Przestępczość kobiet w ujęciu historycznym

12.05 – 12.20 Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (Uniwersytet Jagielloński) Przestępczość pospolita w środowisku żydowskim w Krakowie podczas II wojny światowej

12.20 – 12.35 Dr hab. Dariusz A. Rymar, Prof. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)  Przestępstwa żołnierzy sowieckich na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1946 – próba bilansu

12. 35 – 12.50 Dyskusja

12.50 - 13.00 Przerwa

III PANEL

Moderator: Dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

13. 00 – 13.15 Dr hab. Patryk Pleskot, prof. Małopolskiej Uczelni Państwowej (IPN, Oddział w Warszawie, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu) W sieci bezprawia. Formy polityczno-ideologicznego nadzoru nad wojskowym wymiarem sprawiedliwości. Casus Wojskowych Sądów Rejonowych

13.15 – 13.30 Mgr Dawid Zdrójkowski  (Uniwersytet w Białymstoku) Proces byłego wojewody stanisławowskiego Stanisława Jareckiego

13.30 – 13.45 Dr hab. Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku) Kodyfikacja prawa wykroczeń Polski Ludowej jako instrument służący powadzeniu represyjnej polityki karnej

13.45 – 14.00 Dr Tomasz Szczygieł (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dolus eventualis jako instrument polityki kryminalnej i remedium na braki legislacyjne ustawodawstwa karnego Polski Ludowej w latach 1944-1969

14.00 – 14.15 Dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.) Przestępstwo z art. 286 k.k. z 1932 roku w świetle praktyki orzeczniczej sądów na Środkowym Nadodrzu w latach 1945 – 1950.

14.15 – 14.30 JUDr. Alena Korábová (Masaryk University, Brno) Prosecutors office-specific aspectc and the role of public proseciuton in the Czech lands in 1948 - 1989

14.30 – 14.45  Dyskusja

Przerwa 14.45 – 14.55

 

IV PANEL

Moderatorka: Dr Sylwia Gwoździewicz  (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

14.55 – 15.10 Dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PWSZ w Ciechanowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie) Główni aktorzy cyberprzestrzeni i ich przestępna działalność

15.10 – 15.25 Mgr Magdalena Krysiak (Uniwersytet Łódzki) Karalność gwałtu wirtualnego w cieniu doświadczeń doby przestępczości cyfrowej.

15.25 – 15.40 Mgr Karolina Kiejnach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Społeczne uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji w sądownictwie karnym

15.40 – 15.55 Dr Marek Derlatka (Uniwersytet Zielonogórski) Prawo karne jako narzędzie przeciwko wulgaryzacji języka

15.55 – 16.10 Mgr Monika Czechowska (Uniwersytet Wrocławski) Przepadek przedsiębiorstwa a standardy demokratycznego państwa prawnego

Dyskusja 16.10 – 16.25

Przerwa 16.25 – 16.35

V PANEL

Moderator: Dr Robert  Maciejczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

16.35 – 16.50 Mgr Agata Tarnacka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Dziecko wykorzystywane seksualnie - aspekty prawne

16.50 – 17.05 Katarzyna Osmenda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Ektogeneza jako alternatywa dla macierzyństwa zastępczego i jej prawne implikacje

17.05 – 17.15 Dr Michał Dziedzic (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Współczesne zagrożenia obrotu gospodarczego wyzwaniem dla prawa karnego

17.15 – 17.30 Dr Patrycja Bróżek (Niezależny badacz) Czy tzw. umorzenie konsensualne (kompensacyjne) to bezpowrotnie utracona szansa? - kilka refleksji o potrzebie przywrócenia go na grunt prawa karnego”.

17.30 – 17.45 Mgr Zofia Branicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Rozwój restytucyjnych i kompensacyjnych form rozstrzygania konfliktów w procesie karnym oraz wzmacnianie pozycji pokrzywdzonego jako wyzwania współczesnego procesu karnego

17.45 – 18.00 Mgr Katarzyna Osiak – Krynicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją?

Dyskusja 18.00 – 18.15/ Zakończenie konferencji

Back to top