|       |   EN

KOMUNIKAT NR 10/140/2020
REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

      W okresie zawieszenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), umożliwia się przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń poza siedzibą AJP z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
      W związku z powyższym, aktualnie obowiązujące procedury zaliczania i egzaminowania studentów, dostosowuje się do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz ogłoszonego stanu epidemicznego w Polsce, w następujący sposób:
1) zgodnie z Komunikatem Nr 8/140/2020 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń on-line, egzamin lub zaliczenie jest przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej:
   a) archiwizację listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia,
   b) archiwizację prac pisemnych (w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia);
2) egzamin lub zaliczenie ustne jest przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, do której mają bezpłatny dostęp pracownicy i studenci AJP, albo za pośrednictwem innej aplikacji, jeżeli dziekan wyrazi na to zgodę, zapewniającej kontrolę przebiegu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się oraz jego rejestrację – pomoc techniczną udziela Dział Informatyczny pod adresem poczty elektronicznej: ksibiak@ajp.edu.pl lub kkowalczyk@ajp.edu.pl;
3) wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne studenta przystępującego do egzaminu lub zaliczenia ocenia się zgodnie z kryteriami określonymi w karcie danego przedmiotu;
4) nauczyciel akademicki organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta;
5) jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia połączenie, w którym są prowadzone, zostanie przerwane, nauczyciel akademicki decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia albo wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia;
6) zasady elektronicznej archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń określa dziekan, z uwzględnieniem wymogu archiwizacji listy studentów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia oraz prac pisemnych, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną.
      Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 


Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

 

Pobierz plik (DPK-140-10-2020 Komunikat - zaliczenia i egzaminy on-line.pdf)DPK-140-10-2020 Komunikat - zaliczenia i egzaminy on-line.pdf

Back to top