Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1)    dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, a w przypadku jego braku wraz z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo składają tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego,

2)    podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,

3)    trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4)    dowód opłaty rekrutacyjnej,

5)    kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

6)    kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Osoby zakwalifikowane na studia zobowiązane są dostarczyć:

·    dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top