W dniach 29.04 – 3.05. 2019 roku przebywałem w ramach stypendium Erasmus+ na Akademii Edukacji w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W trakcie pobytu wygłosiłem cykl wykładów pt. Przestępstwo, przestępcy i prawo karne w Polsce po II wojnie światowej (1945-1950) dla studentów kierunku filologia polska. Wykład, choć nie związany bezpośrednio z przedmiotem studiów, spotkał się z zainteresowaniem studentów. W trakcie pobytu na wileńskim wydziale Uniwersytetu Witolda Wielkiego życzliwą opiekę zapewnił doc. dr Romuald Naruniec.

Stypendium było nie tylko okazją do spotkania z wileńskimi naukowcami i studentami ale także pozwoliło na zebranie wielu interesujących materiałów badawczych dotyczących zastępców senatorów Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, znajdujących się w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym.

dr Karol Siemaszko

W dniach 9 -11 kwietnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+  prof. AJP dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP. dr hab. Karol Mausch złożyli wizytę w Śląskim Uniwersytecie w Opavie. W trakcie pobytu przeprowadzono wykłady dotyczące edukacyjnych aspektów sensu życia oraz zdrowia. Po wykładach miała miejsce dyskusja dotycząca problemów egzystencjalnych młodych ludzi, m.in. samobójstw, niskiego poczucia sensu życia, dystresu towarzyszącego fazie młodości i wczesnej dorosłości. W trakcie wizyty odbyły się także spotkania z władzami oraz wykładowcami Wydziału Polityki Publicznej, w czasie których przedstawiono propozycje dalszej współpracy w obszarze dydaktycznym i naukowym. Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało możliwość zdobycia nowych doświadczeń pozwalających lepiej zrozumieć społeczne, kulturowe i egzystencjalne konteksty ludzkich spraw oraz wyłonić czynniki pozwalające opracować model badań naukowych, które pozwolą wyjaśnić szeroko rozumiane zjawisko zdrowia.

prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

prof. AJP dr hab. Karol Mausch

Wizyta w Ostrawie, Republika Czeska

W dniach 25-29 marca 2019 r. pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik zakładu) i dr Anna Bielewicz-Dubiec odbyły wizytę w ramach programu Erasmus+ na uniwersytecie w Ostrawie w Republice Czeskiej, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa (składnia języka niemieckiego), metajęzyka biznesu oraz dydaktyki języka niemieckiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z kierownikiem (prof. Lenka Vaňková) i wykładowcami zakładu Języka Niemieckiego (Department of German Studies), były liczne okazje do wymiany myśli i doświadczeń związanych z kształceniem na kierunku filologia niemiecka. Pracownicy obserwowali i asystowali w różnych zajęciach językowych. Wizyta na Ostravska Univerzita okazała się być owocnym i bardzo interesującym doświadczeniem.

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Anna Bielewicz-Dubiec

 

W dniach 8-12 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ (Staff teaching assignments) prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów anglistyki na Università degli Studi di Salerno (Włochy), partnerem naszej uczelni, jednym z większych uniwersytetów w południowych Włoszech. Realizację programu umożliwiła mi prof. Linda Barone, specjalizująca się w dziedzinie językoznawstwa i translacji, która skontaktowała mnie z prof. Mikaelą Cordisco i prof. Sirią Guzzi, które wykazały zainteresowanie zaproponowaną wstępnie tematyką zajęć, pokrywającą się z programem dydaktycznym realizowanym przez uczelnię włoską. Korespondencja mailowa pozwoliła precyzyjnie dopasować treści, formę i poziom zajęć do potrzeb studentów anglistyki I i III roku. Ostatecznie program objął cztery dwugodzinne zajęcia pod wspólnym tytułem „Language and Identity”, które zawierały treści językoznawcze (m.in. różne akcenty rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak  i tych dla których angielski jest językiem obcym) oraz elementy edukacji interkulturowej. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez kadrę  jak i włoskich studentów, którzy wykazali duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką i chętnie angażowali się w dyskusje i ćwiczenia. Za szczególnie wartościowe uznali format ćwiczeń i komentarze dotyczące kształcenia sprawności rozumienia ze słuchu i specyfiki narzędzi sprawdzających umiejętności w tym zakresie. W zajęciach wzięła udział również studentka II roku anglistyki Akademii im. Jakuba z Paradyża, Agata Bartniak, która odbywa część studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni włoskiej. Była okazja do dłuższej rozmowy i poznania naszej uczelni partnerskiej we Włoszech również z perspektywy polskiego studenta. Udział w programie Erasmus+, który dał mi możliwość wymiany doświadczeń z kadrą włoską na temat różnorodnych zagadnień związanych z kształceniem językowym był dla mnie interesującym i cennym  doświadczeniem.

Mirosław Kwiatkowski

W dniach 01-05.04.2019 w ramach stypendium Erasmus + prowadziłam badania zbiorów archiwum i biblioteki Haus Brandenburg w Fürstenwalde (Spree).

Dzięki uprzejmości pracowników fundacji udało mi się zebrać interesujące i cenne materiały dotyczące jednego z miejsc martyrologii z okresu niemieckiego nazizmu zlokalizowanego na terenie dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. Dokumenty te posłużą do ukończenia planowanej publikacji naukowej. W trakcie pobytu omówiłam z mgr Charlene Schmidt, kierownikiem Haus Brandenburg, plan i tematykę dalszej współpracy z tym ważnym dla badacza polsko-niemieckiego pogranicza ośrodkiem.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

 

Włoski kontekst akademicki sprzyja rozwojowi i pogłębianiu wielorakich kompetencji na każdym szczeblu rozwoju naukowego i osobowościowego nauczyciela akademickiego. Przekonanie bierze się z tego, że już od kilku podejmowane są i realizowane plany szkoleniowe, z których można korzystać w ramach dobrych relacji z niektórymi włoskimi podmiotami naukowymi, zwłaszcza rzymskimi. W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku skorzystałem z takiej owocnej możliwości, realizując program szkoleniowy Erasmus+ w rzymskiej uczelni Università degli Studi Roma Tre. Oprócz odbytych wielu spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego tej uczelni (m. in. z prof. Cecilią Costa, prof. Vincenzo Antonio Piccione, prof. Barbarą Morsello), uczestniczyłem także w konferencji naukowej, w dyskusjach i debatach związanych z pracą badawczą i funkcjonowaniem uczelni europejskich. Nawiązano także kontakt z Barbarą Maussier, socjologiem procesów kulturowych i komunikacji, pracującą między innymi w Universià di Roma Tor Vergata, a podejmującą pracę dydaktyczną i naukową także na różnych uczelniach europejskich. Miałem możliwość uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez panią profesor Maussier. Ponadto, skorzystałem z wizyty w słynnej bibliotece rzymskiej (Biblioteca Nazionale di Roma), gdzie oprócz kwerendy badawczej, zapoznałem się z ekspozycjami dawnych, muzealnych urządzeń drukarskich, wyeksponowanych w bibliotece. Pobyt w rzymskim środowisku akademickim, naukowym i kulturalnym w dniach 8-12 kwietnia 2019 okazał się niepowtarzalnym i bardzo cennym doświadczeniem.

 

 

W dniach 18-22 marca 2019 r. na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie realizowałem program szkoleniowy w ramach programu Erasmus +.

 

Szkolenie dotyczyło trzech obszarów:

  • aktualnej polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, zwłaszcza w obszarze polityki regionalnej;
  • transformacji Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej z systemu niedemokratycznego w system demokratyczny;
  • drogi Republiki Czeskiej do NATO (zwłaszcza w zakresie polityki bezpieczeństwa).

W spotkaniach uczestniczyli:

  • mgr Jana Bortlíková, wydziałowa koordynatorka programu Erasmus +
  • dr Lubomír Hlavienka z Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich;
  • dr Lukáš Vomela z Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy spotkań wyrazili nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy, w tym w ramach wspólnych badań naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa oraz relacji podmiotów bezpieczeństwa ze społecznym otoczeniem.

dr Grzegorz Klein

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza, która odbędzie się w dn. 14-15 maja 2019 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r. drogą elektroniczną, na adresy sekretarzy konferencji.

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Sekretarze konferencji:
dr Halina Uchto (AJP), huchto@ajp.edu.pl
dr Switłana Filuk (Ukraiina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

 

Pobierz plik (Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza komunikat

Lokalizacja

Kontakt

Back to top