Sześcioro przedstawicieli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięło udział w prestiżowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polen und Deutsche in Europa:  Grenzräume”  (Polacy i Niemcy w Europie: Pogranicza), zorganizowanej w Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) wraz z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia w Kilonii jest jedynym uniwersytetem landu Szlezwik-Holsztyn, którego założycielem był Chrystian Albrecht (1641-1695), książę Szlezwika-Holsztynu - Gottorp.

Obrady z udziałem naukowców reprezentujących różne międzynarodowe ośrodki naukowo-badawcze – historyków, politologów, prawników, językoznawców, literaturoznawców, pedagogów oraz kulturoznawców – koncentrowały się na istocie pograniczy, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemieckiego. Konferencji towarzyszyły warsztaty i projekty z edukacji kulturowo-historycznej, zatytułowane „Krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji”, skierowane do nauczycieli i animatorów kultury landu Szlezwik-Holsztyn. Na przykładach „historii stosowanej” przedstawiona została kulturoznawcza teoria „Spacial Turns” a także dyskutowane było połączenie teorii i metod różnych dyscyplin jako meta przedmiotowego modelu dydaktycznego „uczenia się i nauczania historii”.

Naukowcy dokonali interdyscyplinarnego oglądu „przestrzeni” i „granicy” z różnych perspektyw i z zastosowaniem różnych teorii, jak topologiczny model kulturowo-analityczny Jurija Lotmana, teorie granicy, wydarzenia i punktu ekstremalnego Karla N. Rennera, kulturowo-historycznych teorii Karla Schlögela. Głównym obiektem zainteresowań badaczy była granica naturalna, językowa i społeczno-polityczna.

Badacze i wykładowcy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, posiadający doświadczenie edukatorów pogranicza polsko-niemieckiego, przedstawili referaty dotyczące ich empirycznych doświadczeń dydaktycznych, zdobytych podczas pracy w Akademii:

-   prof. nadzw. dr  hab. Beata Orłowska: „Edukacja interkulturowa i regionalna” – przygotowanie przyszłych pedagogów i nauczycieli do pracy w wielokulturowym środowisku na pograniczu (Das Studienfach „Interkulturelle und regionale Erziehung” – Vorbereitung der zukünftigen Pädagogen und Lehrer auf die Arbeit im multikulturellen Umfeld in der Grenzregion);

-   dr Małgorzata Czabańska-Rosada: Postrzeganie obcego jako swojego – studenckie warsztaty i projekty jako przykład praktycznej eksploracji regionu pogranicza (Das Fremde als das Eigene wahrnehmen – studentische Workshops und Projekte als praxisbezogene Erforschung der Grenzregion);

-   dr Joanna Dubiec-Stach: Co możemy odczytać z nazw ulic. Analiza przypadku Landsberg/Warthe – Gorzów Wielkopolski (Was lesen wir in Straßennamen? Einblicke in die Straßennamengebung in Landsberg an der Warthe/Gorzów Wielkopolski);

-   dr Arkadiusz Kalin: Teoretyczne podstawy dydaktyki pograniczy polsko-niemieckich;

-   dr Joanna Dubiec-Stach, mgr Sławomir Szenwald: Spotkania z niemiecką przeszłością na przykładzie przedmiotu „Projekt regionalny” (Begegnungen mit der deutschen Vergangenheit am Beispiel des Studienfachs „Regionales Projekt“);

-   dr  Katarzyna Taborska: Teksty i konteksty pogranicza drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku jako akademicki materiał dydaktyczny. Analiza przypadków.

Wyniki badań i doświadczenia praktyczne, przedstawione przez kadrę gorzowską, spotkały się z zainteresowaniem uczestników konferencji. W dyskusjach towarzyszących referatom podkreślano ogromne zaangażowanie gorzowskiej Akademii w dyskurs naukowy dotyczący pograniczy oraz otwartość na wprowadzanie tych zagadnień do programów studiów. Nawiązano wiele ciekawych kontaktów naukowych, pozyskano też unikatowe wydawnictwa dla zbiorów uczelnianej biblioteki.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Katedra Historii Książki i Czasopism AJP

Szanowni Państwo,

 

poniżej Komunikat nr 21/2017 UKW z dnia 11 grudnia w sprawie zgłoszonej kandydatury na przedstawicila Wydziału Technicznego w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów i Senatu.

 

Szanowni Państwo,

studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizują  AKCJĘ REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH. Rejestracja odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w godz. w godz. 8:00 – 20.00 przy ul. Teatralnej 25, pok. nr 113.

Nasz genotyp jest bardzo zróżnicowany. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy dla pacjenta jest bardzo niskie. Im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi.

Pomożesz! Bo możesz – masz to w genach!

Wystarczy 10 minut, by podarować choremu szansę na nowe życie. Liczymy na Waszą obecność!

Martyna Lis – studentka AJP 

Szanowni Państwo,

 

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów i Senatu AJP odbędą się 15 grudnia. 

Szczegóły poniżej.

Na wniosek Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Dnia 28 marca 2017 r JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska  została powołana przez Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego na Członka Czynnego tego Wydziału.

Na podstawie decyzji z 14 listopada 2017 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Patentowych przyznał Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim PATENT na wynalazek, którym jest

22 listopada 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Ma ono służyć studentom i służbom mundurowym w praktycznym szkoleniu oraz analizie postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top