R E K T O R
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE REKTORA Nr 41/0101/2011


z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki

 

        Na podstawie § 23 ust. 6 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr 36/000/2011 z dnia 1 września 2010 r.,

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Akademickie Centrum Sportu i Turystyki, zwaną dalej Centrum.
 2. Centrum podlega prorektorowi ds. organizacji i rozwoju.
 3. Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenie Rektora Nr 41/0101/2011
z dnia 1 września 2011 r.


 
R E G U L A M I N
Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Podstawą prawną działalności Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Centrum”, stanowią następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 2. Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 3. Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Nr 39/000/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki,
 4. niniejszy regulamin.

 

§ 2

Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 3

Centrum zgodnie ze strukturą podlega kompetencyjnie i organizacyjnie prorektorowi ds. organizacji i rozwoju Uczelni.


ROZDZIAŁ II
Zakres działania Centrum

 

§ 4

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. animowanie i koordynowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej prowadzonej przez osoby, sekcje i inne jednostki organizacyjne Uczelni,
 2. kreowanie działań w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz prowadzenie programowego wydatkowania funduszy uczelnianych służących realizacji celów sportowych i turystycznych środowiska akademickiego Uczelni,
 3. wspieranie merytoryczne i organizacyjne różnych osób i grup ze środowiska akademickiego w zakresie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych służących aktywizacji i integracji tego środowiska oraz służących rozwojowi i doboru Uczelni, jej promocji i popularyzacji,
 4. organizowanie oraz prowadzenie zajęć, imprez, szkoleń, kursów i konferencji w zakresie sportu, rekreacji i turystyki umożliwiających zdobycie wiedzy oraz podnoszenie sprawności i kwalifikacji środowiska Uczelni,
 5. wszechstronne wspieranie osób i grup reprezentujących Uczelnię na zewnętrznych imprezach sportowych, rekreacyjnych lub turystycznych,
 6. współpraca z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi związkami i organizacjami sportowymi i turystycznymi,
 7. prowadzenie monitoringu oraz sprawozdawczości okresowej, rocznej i innej dotyczącej działalności sportowej i turystycznej prowadzonej na Uczelni.


ROZDZIAŁ III
Organizacja Centrum

 

§ 5

Organami Centrum są:

 1. Dyrektor Centrum,
 2. Rada Programowa Centrum.

 

§ 6

Jednostkami organizacyjnymi Centrum są sekcje oraz inne jednostki powoływane przez zainteresowane osoby w razie potrzeby dla realizacji celów, o których mowa w § 4.ROZDZIAŁ IV
Dyrektor Centrum


§ 7

 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor Centrum.
 2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Rektora Uczelni.
 3. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością dyrektora Centrum sprawuje prorektor ds. organizacji i rozwoju.


§ 8

 1. Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uczelni,
  2. koordynacja działalności Centrum,
  3. przygotowanie planu działalności w tym planu finansowego Centrum,
  4. przygotowanie strategii rozwoju Centrum,
  5. przygotowanie rocznych sprawozdań i bilansów,
  6. przygotowanie projektu planu finansowania Centrum na następny rok,
  7. przeprowadzenie analizy wydatków i dochodów Centrum,
  8. zarządzanie majątkiem Centrum zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami,
  9. zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie Centrum,
  10. opiniowanie wniosków o dofinansowanie poszczególnych projektów,
  11. zawieranie, wspólnie z Kwestorem, umów cywilno-prawnych w oparciu o udzielone upoważnienie Rektora i w zakresie udzielonego upoważnienia,
  12. wyznaczenie zakresu zadań i obowiązków podległych pracowników Centrum,
  13. występowanie z wnioskiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.
 2. Dyrektor Centrum przedstawia Rektorowi Uczelni roczne sprawozdanie z działalności Centrum w terminach obowiązujących jednostki organizacyjne Uczelni.

 

§ 9

 1. Dyrektor Centrum podejmuje i wykonuje działania zgodne z przepisami Statutu Uczelni i niniejszego Regulaminu.
 2. Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Centrum.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za swoje działania w Centrum przed Rektorem.


ROZDZIAŁ V
Rada Programowa Centrum


§ 10

 1. Rada Programowa Centrum jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
 2. Radę Programową Centrum powołuje Rektor.

 

§ 11

Skład Rady Programowej Centrum tworzą:

 1. prorektor ds. organizacji i rozwoju,
 2. dyrektor Centrum jako przewodniczący,
 3. przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudniony w Uczelni, po jednym z każdego Instytutu, powoływanych i odwoływanych przez Rektora na wniosek dyrektora Instytutu.

 

§ 12

 1. Rada Programowa Centrum powoływana jest na okres kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni i trwa cztery lata,
 2. W posiedzeniach Rady Programowej Centrum uczestniczą jej członkowie oraz dyrektor Centrum i prorektor ds. organizacji i rozwoju.
 3. W posiedzeniach Rady Programowej Centrum mają prawo uczestniczyć inne osoby bądź instytucje, reprezentowane przez upoważnione osoby, jeżeli poruszany problem tego wymaga.
 4. Z tytułu pracy w Radzie Programowej Centrum członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
 5. Rada Programowa Centrum podejmuje Uchwały dotyczące Centrum.

 

§ 13

Do zakresu podstawowych zadań Rady Programowej Centrum należy w szczególności:

 1. opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum, w tym opiniowanie strategii rozwoju Centrum,
 2. opiniowanie planu finansowego Centrum na następny rok,
 3. rozpatrywanie sprawozdań dyrektora Centrum z wykonywania strategii rozwoju Centrum oraz ocena wyników finansowych Centrum,
 4. rozpatrywanie spraw wniesionych przez dyrektora Centrum,
 5. podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie oferty Centrum.

 

§ 14

 1. Posiedzenia Rady Programowej Centrum zwołuje jej przewodniczący.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki, Rada Programowa Centrum może odbyć nadzwyczajne posiedzenie na wniosek prorektora ds. organizacji i rozwoju, dyrektora Centrum lub członka Rady Programowej Centrum.
 3. Z posiedzenia Rady Programowej Centrum sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady Programowej Centrum i protokolant.

 

§ 15

 1. Rada Programowa Centrum podejmuje Uchwały przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Centrum.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Głosy wstrzymujące się w ocenie wyników głosowania nie liczą się (zaliczają się tylko do głosów ważnie oddanych).
 4. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia lub nie odbędzie się z braku quorum po upływie co najmniej 15 minut zwołuje się drugie posiedzenie Rady Programowej Centrum, a w tym przypadku quorum nie jest wymagane.
 5. Rektor zatwierdza Uchwały Rady Programowej Centrum.
 6. Uchwały sprzeczne z wewnątrzuczelnianymi przepisami obowiązującymi oraz uzasadnionym interesem Uczelni są uchylane przez Rektora Uczelni.


ROZDZIAŁ VI
Biuro Centrum


§ 16

Do podstawowych zadań Biura Centrum należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-biurowa Centrum, Rady Programowej Centrum oraz jednostek organizacyjnych Centrum,
 2. prowadzeniem informacji o działalności Centrum,
 3. realizacja zadań powierzonych przez dyrektora Centrum,
 4. współpraca z osobami i podmiotami współdziałającymi z Centrum,
 5. opracowanie i gromadzenie materiałów oraz dokumentów związanych z działalnością Centrum.


ROZDZIAŁ VII
Jednostki organizacyjne Centrum

 

§ 17

 1. Sekcja jest jednostką organizacyjną Centrum (wolnym zrzeszeniem osób) składającą się z minimum pięciu osób chcących prowadzić i realizować jednolite zadania w zakresie określonej dziedziny sportu i turystyki.
 2. Sekcję tworzą zainteresowane osoby, wybierając z pośród siebie koordynatora.
 3. Koordynatorem sekcji może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni.
 4. Sekcje faktycznie nie działające ulegają rozwiązaniu.


ROZDZIAŁ VIII
Finanse Centrum


§ 18

 1. Centrum finansowane jest ze środków własnych Uczelni w miarę posiadanych środków budżetowych.
 2. Centrum opiera swą działalność na nieodpłatnej pracy nauczycieli akademickich, studentów lub działaczy i aktywistów, z możliwością zmiany decyzji przez Rektora co do wynagrodzenia, w miarę posiadanych środków.
 3. Działalność Centrum może być finansowana ze środków zewnętrznych.
 4. Środki zewnętrzne pochodzą w szczególności z:
  1. przychodów ze sprzedaży świadczonych usług,
  2. dobrowolnych składek członkowskich,
  3. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  4. innych dochodów z własnej dzielności,
  5. ofiarności publicznej.

 

§ 19

Obsługę finansowo-księgową Centrum zapewnia Dział Kwestura Uczelni na podstawie wewnętrznych ustaleń.
 

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

 

§ 20

Osoby pełniące funkcję w Centrum tj. dyrektor Centrum oraz koordynatorzy ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie, zgodnie z powierzoną im funkcją i na zasadach obowiązujących w kodeksie pracy.

 

§ 21

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego wydania.

 

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top