|       |   EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 56/0101/2021 Rektora AJP z dnia 31 sierpnia 2021 zmieniony Zarządzeniem Rektora Nr 7/01010/2022 z dnia 11 lutego 2022,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

   Pobierz plik (56-21 ZR załącznik - regulamin pomocy materialnej dla studentów.doc)   Regulamin świadczeń dla studentów AJP Pobierz plik (zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów AJP.doc) zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów AJP

Studenci mogą w dalszym ciągu składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Komisja stypendialna, w ramach pozostałych środków finansowych, rozpatrzy nowe wnioski na kolejnym posiedzeniu.

UWAGA studenci CUDZOZIEMCY!

Student cudzoziemiec może wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością na zasadach obowiązujących w regulaminie świadczeń.

Dodatkowo o stypendium socjalne mogą składać wnioski:

 • obywatele Ukrainy przybywający do Polski od 24 lutego 2022 r.,
 • osoby mające status uchodźcy,
 • korzystający z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP,
 • mający Kartę Polaka,
 • małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela RP mieszkającego na terytorium RP.

 

Od semestru letniego 2021/2022 (tj. od 1 marca 2022) zmiana okresu przysługiwania świadczeń - łącznie przez okres 12 semestrów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich (patrz poniżej).

PODSTAWOWE INFORMACJE:

W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.

W przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz pkt 2 poniżej).

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2021/2022:   

- stypendium socjalne:

 • w wysokości 1.000 zł miesięcznie przy dochodzie do 600 zł na osobę w rodzinie,
 • w wysokosci 800 zł miesięcznie przy dochodzie od 600,01do 1051,70 zł na osobę w rodzinie,

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

 • zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie (umowa najmu) - 200 zł miesięcznie,
 • sieroctwo - 200 miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu znacznym - 700 miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 500 zł miesięcznie
 • w stopniu lekkim - 400 zł miesięcznie

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki uzyskanej przez studentów na danym kierunku, ustalają studenci z samorządu studenckiego i właściwy Dziekan.

Za osiagnięcia naukowe lub artstyczne lub sportowe:

 • 1.200 zł za osiągnięcia odpowiadające 10 pkt,
 • 800 zł za osiągnięcia odpowiadające 5 pkt.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto miesięcznie student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny za okres poprzedniego roku kalendarzowego do dnia wystawienia zaświadczenia. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, student składa dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające źródła utrzymania. Na tej podstawie Uczelniana Komisja Stypendialna wydaje stosowaną decyzję.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA:

1. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawosowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

2. Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

4. Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

ADRESACI ŚWIADCZEŃ:

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarncyh, niezależnie od wieku, kształcący sie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się artykuł dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów od 1 października 2021. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, artykuł dostępny jest pod adresem  Świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Back to top