|       |   EN

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Sprachkontakte und interlinguale Kommunikation: Deutsch, Polnisch und andere Sprachen [Kontakty językowe i komunikacja interlingwalna: polski, niemiecki i inne języki]. W dniach 3-4 grudnia 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Sprachkontakte und interlinguale Kommunikation: Deutsch, Polnisch und andere Sprachen [Kontakty językowe i komunikacja interlingwalna: polski, niemiecki i inne języki]. Współorganizatorami konferencji był Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy) oraz Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz (Austria). Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Konferencja miała na celu stworzenie nowej platformy wymiany doświadczeń językoznawców z Niemiec, Austrii i Polski, ale także z innych krajów w zakresie szeroko rozumianej komunikacji międzyjęzykowej i kontaktu językowego.

W konferencji uczestniczyło 21 naukowców z 15 ośrodków akademickich, w tym z Austrii, Kosowa, Niemiec, Polski oraz Rosji.

Prelegenci odnieśli się w swoich wystąpieniach do szerokiego spektrum tematycznego – w wymiarze zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym – obejmującego zagadnienia związane z frazeologią, społeczeństwem pluralistycznym, wielojęzycznymi regionami, dwujęzycznością, komunikacją w Internecie, kwestiami dotyczącymi dydaktyki języków obcych w szerokim kontekście, w tym m. in. na temat realizowanych obecnie językowych projektów transgranicznych w obszarze ratownictwa medycznego czy pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto omówione zostały: polski system adresatywny na tle innych języków, reklama parków krajobrazowych jako gatunek tekstu w ujęciu kontrastywnym dla pary językowej niemiecko-rosyjskiej, dialekty Górnego Śląska, sposoby komunikacji Niemców i Turków w latach sześćdziesiątych minionego stulecia czy też postrzeganie patriotyzmu przez Niemców i Polaków.

Na konferencji wystąpił ponadto gość szczególny, pan Eckhard Hoffmann z Poczdamu, który zaprezentował postać swojego dziadka – urodzonego w roku 1867 na Śląsku Emila Krebsa – geniusza językowego wszech czasów, któremu również poświęcił swoją książkę pt. Emil Krebs: Ein Sprachgenie im Dienste der Diplomatie [Emil Krebs: geniusz językowy w służbie dyplomacji].

Wszystkie przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i były żywo dyskutowane. Teksty wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowym dr. Kovač w Hamburgu.

Program konferencji w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Programm der Tagung.pdf)Program konferencji

Back to top