Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Pedagogika resocjalizacyjna.doc) Plan studiów - Pedagogika resocjalizacyjna.doc

 

Charakterystyka studiów

            Studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej służą przygotowaniu słuchaczy do realizacji zadań wynikających z założeń metodyki pracy resocjalizacyjnej. W trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących między wychowawcą a wychowankiem. Studia przygotowują słuchaczy do nauczania i wychowania osób z pewnymi zaburzeniami zachowania jak również niedostosowanych społecznie. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się organizowaniem środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak też w placówkach odpowiedzialnych za reagowanie na różne problemy wynikające z występowania patologii społecznych.

            Studia podyplomowe przeznaczone są przede wszystkim:

1/ Dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia kolejnego rodzaju zajęć.

2/ Dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, jednak zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. ławnicy, prawnicy czy kuratorzy sądowi).

            Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Słuchacze uzyskują 60 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, napisanie i przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej oraz odbycie i zaliczenie praktyki.

            Do głównych umiejętności nabytych przez słuchacza można zaliczyć:

· Umiejętność wykonywania zadań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych;

· Nabycie ogólnej wiedzy, która pozwala rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne występujące zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i krajowej czy globalnej;

· Nabycie umiejętności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych;

· Nabycie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;

· Umiejętność pracy zespołowej, kierowania zasobami ludzkimi i komunikowania się z otoczeniem specjalistów i osób nie związanych bezpośrednio z tą problematyką.

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

·        Zakłady poprawcze;

·        Sądy;

·        Schroniska dla nieletnich;

·        Ośrodki szkolno – wychowawcze;

·        Pogotowia opiekuńcze;

·        Ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień;

·        Zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich;

·        Ośrodki diagnostyczne;

·        Ośrodki adaptacji społecznej.

Program studiów podyplomowych obejmuje jeden moduł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012r.) i przygotowuje do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). [moduł 4 cytowanego Rozporządzenia].

Zakres przedmiotowy obejmuje:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym:

·        Pedagogika resocjalizacyjna

·        Europejski system resocjalizacji

·        Elementy psychiatrii

·        Profilaktyka zachowań nieprawidłowych

·        Profilaktyka uzależnień

·        Komunikacja interpersonalna

Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:

·        Aksjologiczne podstawy resocjalizacji

·        Prawne podstawy resocjalizacji

·        Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

·        Metodyka pracy resocjalizacyjnej

·        Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna

·        Młodzieżowe subkultury dewiacyjne

·        Psychopatologia

·        Warsztaty umiejętności wychowawczych

·        Warsztaty działań terapeutycznych w resocjalizacji

·        Seminarium dyplomowe

Praktyka – 60h.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top