|       |   EN

UWAGA! Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023 została zakończona!

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie Uchwały Nr 29/000/2021 Senatu AJP z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 zmienionej Uchwałą Nr 67/000/2021 Senatu AJP z dnia 23 listopada 2021, zmienionej Uchwałą Nr 7/000/2022 Senatu AJP z dnia 24 maja 2022, zmienionej Uchwałą Nr 9/000/2022 z dnia 21 czerwca 2022.

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

  • pierwszego stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
  • drugiego stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
  • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

  • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6), bardzo dobry, dobry, dostateczny (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały Senatu.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa zał. nr 4 do ww. Uchwały Senatu.

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do ww. Uchwały Senatu.

 

KANDYDAT NA STUDIA:

1) rejestruje się na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl w systemie e-rekrutacja uruchomionym od 13 czerwca 2022 i wypełnia elektroniczne podanie na studia podając swoje dane osobowe oraz informacje o wynikach matury lub dyplomu ukończenia studiów (login UID i hasło należy zapamiętać!),

2) składa wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (lub dostarcza drogą pocztową) w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej ul. Chopina 52).

Punkt Rekrutacyjny czynny w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 10.00 do 16.00.

 

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które sporządzają listę przyjętych na kierunek, poziom i formę studiów (wg uzyskanych punktów za wynik egzmaniu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za przedmiot lub wg uzyskanych punktów za wynik na dyplomie ukończenia studiów).

Terminy tur rekrutacji i wpisania kandydatów na listę studentów:

1) od 27 czerwca do 15 lipca 2022 - wpisanie na listę studentów 18 lipca 2022,

2) od 18 do 29 lipca 2022 - wpisanie na listę studentów 1 sierpnia 2022,

3) od 1 do 12 sierpnia 2022 - wpisanie na listę studentów 16 sierpnia 2022,

4) od 16 do 26 sierpnia 2022 - wpisanie na listę studentów 29 sierpnia 2022,

5) od 29 sierpnia do 2 września 2022 - wpisanie na listę studentów 5 września 2022,

6) od 5 do 9 września 2022 - wpisanie na listę studentów 12 września 2022,

7) od 12 do 16 września 2022 - wpisanie na listę studentów 19 września 2022,

8) od 19 do 23 września 2022 - wpisanie na listę studentów 26 września 2022,

9) od 26 do 30 września 2022 - wpisanie na listę studentów 3 października 2022.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania miejsc na poszczególnych kierunkach.

 

W przypadku ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej, przyjmowanie dokumentów i wpisanie na listę studentów odbędzie się w terminach:

1) od 3 do 7 października 2022 - wpisanie na listę studentów 10 października 2022,

2) od 10 do 14 października 2022 - wpisanie na listę studentów 17 października 2022,

3) od 17 do 21 października 2022 - wpisanie na listę studentów 24 października 2022,

4) od 24 do 28 października 2022 - wpisanie na listę studentów 31 października 2022.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Kandydat o wynikach rekrutacji zostaje poinformowany na piśmie, jednocześnie informacja o przyjęciu na studia pojawia się na koncie wirtualnym w e-rekrutacja (dostęp po zalogowaniu wg UID i hasła nadanego kandydatowi w chwili rejestracji - ZAPAMIĘTAJ!).

 

Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

 

UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - do 30 kwietnia 2022. Miejsce - sekretariat właściwego Wydziału.

Wykaz kierunków studiów na które można rekrutować się na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów oraz zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określone są w Uchwale Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża zmieniona Uchwałą Nr 2/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021.

 

Back to top